Burimet Njerëzore

“Çelësi i suksesit të një Biznesi janë punonjësit e tij”, pikërisht për këtë arsye vlerësimi dhe zhvillimi i burimeve njerëzore përbëjnë asetin më të rëndësishëm të Institucionit tonë. Si pjesë e strategjisë sonë për të ruajtur rolin drejtues në fushën e shëndetësisë, për të krijuar vlera afatgjata dhe të qëndrueshme për aksionerët tanë si dhe për të zhvilluar ekipin më të mirë të të punësuarve, Spitali HYGEIA Tirane ka zhvilluar një sistem proçedurash të cilat kanë në fokus individin. Vëmendja kryesore e jona është të vazhdojmë vlerat e GRUPIT HYGEIA për punonjësit tanë, pra të sigurojmë meritokraci në vendin e punës, të theksojmë punën në grup, bashkëpunimin me qëllim krijimin e një mjedisi të këndshëm dhe miqësor, e cila çon në rezultatete te pritshme të biznesit.

Mënyra e operimit të Spitalit Hygeia Tirane dallon për proçedura të qarta dhe krijimin e një sistemi me në fokus individin. Ne investojmë në kapacitetin njerëzor dhe në zhvillimin profesional të punonjësve tane, duke siguruar një mjedis të sigurt pune, benefite dhe trajnim të vazhdueshëm dhe zhvillim profesional duke demonstruar se shëndeti dhe njeriu janë mbi të gjitha.”

Departamenti i Burimeve Njerëzore ofron shërbime, mbështetje, besueshmëri, koherencë për të plotësuar në kohë nevojat e punonjësve tanë dhe të klientëve, duke garantuar nje ambjent i cili na dallon si punëdhënës të përgjegjshëm dhe si pikë reference për të tjerët.

Spitali Hygeia Tiranë garanton për punonjësit e saj:

 • Kontrata Pune transparente
 • Mundësi trajnimi dhe ngritje profesionale
 • Karrierë profesionale
 • Respektim i të drejtave të punonjësit dhe i Kodit të Punës
 • Pushime vjetore dhe lindje të paguara
 • Mbulim mjekësor për punonjësit
 • Pagesa të rregullta
 • Ambjent pune të sigurt Aplikim të standarteve dhe protokolleve ndërkombëtare – Nivel të lartë profesionalizmi

Në strukturën organizative të Spitalit Hygeia Tirane (HHT), një rol shumë të rëndësishëm dhe mjaft aktiv luan dhe Komiteti i Trajnimeve i cili operon në bashkëpunim me Sektorin e Trajnimve dhe Zhvillimit të Personelit në planifikimin dhe organizimin e programeve trajnuese dhe të zhvillimit për punonjësit. Spitali Hygeia ofron programe trajnimi dhe edukimi me qëllim zhvillimin e vazhdueshëm të personelit, për t’iu përgjigjur në kohë dhe me cilësi nevojave dhe kërkesave të pacientëve tanë si edhe për të përmirësuar në mënyrë të vazhdueshme performancën tonë.

Programet edukuse që ofrohen janë:

 • Programe infermierore
 • Programe mjekesore

Tematikat e trajtuara janë nga më të ndryshmet, të tilla si :

 • Artikuj, praktika klinike, kërkime, raste klinike.
 • Diskutime mbi proçedura dhe protokolle, politika te reja.
 • Kurse dhe seminare.

Spitali Hygeia Tirana u jep mundësinë studentëve universitarë dhe pasuniversitarë, të Universiteteve/Kolegjeve/Instituteve private, të cilët janë në proçes të studimeve, por edhe organizatave jofitimprurëse, të cilat kanë programe mbështetëse për studentë që i përkasin kategorive vulnerabël të shoqërisë, të zhvillojnë praktika studentore në specialitetet e fushës së shëndetësisë nën mbikëqyrjen e supervizorëve/drejtorëve të departamenteve respektive.

NJOFTIM PËR POZICIONE VAKANT:

NJOFTIM PËR POZICION VAKANT:

 1. Pozicioni: PUNËTOR MIRËMBAJTJE
  Spitali: INTERNTIONAL HOSPITAL SHA – KM1 I Autostradës TR-DR
  Turne: turni 1-rë_2-të_3-tëDetyrat kryesore:

  1. Kryen shërbime rutine dhe të planifikuara të ndërtesës; lyerje, pastrim të kanaleve të largimit të ujerave, kontroll i ftohësve të ujit të pishëm,etj.
  2. Të ngarkojë, të shkarkojë dhe të lëviz mobilje dhe paisje kur është e nevojshme.
  3. Të kryejë detyra të tjera, të rëna dakord me Drejtorin/Supervizorin e departamentit.
  4. Kryen shërbime të pakualifikuara, të përcaktuara në detyrat e departamentit teknik nga i cili varet.
  5. Grumbullon mbetjet spitalore, në kushtet e sigurisë së shëndetit në punë, nga klinikat e ndryshme të Spitalit dhe i magazinon në vendin e caktuar përpara se ato të merren nga kompania kontraktuese e liçencuar.

  Kërkesat: 

  • Shkollën tetëvjeçare, shkolla e mesme është një asset.
  • Të punojë i pavarur ose në grup.
  • Të punojë sipas rregullave të sigurimit teknik në pune.

  Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin CV të detajuar bashkë me foto të fundit në hr@hygeia.al ose kopje fizike të cv-së në Departamentin e Burimeve Njerëzore -INTERNATIONAL HOSPITAL SH.A. – Km.1 I Autostradës TR-DR – Tiranë

  Afati i fundit për aplikim: 30 qershor 2021

 2. Pozicioni: PUNONJES SHERBIMI

Spitali: INTERNATIONAL HOSPITAL SHA – KM1 i Autostradës TR-DR

Turne: Me tre turne

Detyrat kryesore:

 • Punonjësi i shërbimit të sigurisë ka për detyrë, të mbrojë jetën e personelit, pacienteve, vizitorëve dhe të ruajë pronën, duke garantuar veprimtarine normale të spitalit.
 • Të ndërhyjë dhe të parandalojë incidente dhe ngjarje me pasoja për shëndetin e personelit, pacientëve dhe vizitorëve.
 • Të veprojë dhe të informojë në kohë, për zgjidhjen e situatave të ndryshme.
 • Të mbrojë pronën e spitalit, nga dëmtimet, shpërdorimet dhe vjedhjet.
 • Të zbatojë procedurat e hyrjes, lëvizjes në spital të njerëzve dhe daljes nga territori i tij.
 • Të ndjekë, kontrollojë dhe ndërhyje në zbatimin e regjimit të brendshëm të spitalit (hapjen dhe mbylljen ambjenteve sipas orareve). Funksionimin e ashensorëve, daljet në raste emergjence etj.
 • Të sillet dhe të performojë, në punë, sipas Rregullores së Shërbimit të Sigurisë dhe Kodit të Etikës.
 • Të dokumentojë gjithë veprimtarinë gjatë shërbimit, sipas rregullores dhe procedurave.Kërkesat:
 • Arsim i mesem.
 • Preferohet, të ketë kurse policie apo trajnime në fushën e sigurisë.
 • Të jetë i qetë, bashkepunues.
 • Të punojë në grup dhe të jetë i gatshëm për të punuar në një mjedis dinamik.
 • Njohuri shumë të mira të programeve të paketes Microsoft Office.

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin CV të detajuar bashkë me foto të fundit në hr@hygeia.al ose kopje fizike të cv-së në Departamentin e Burimeve Njerëzore -INTERNATIONAL HOSPITAL SH.A. – Km.1 i Autostradës TR-DR-Tiranë

 1. Pozicioni: INFERMIER/E

Spitali: INTERNATIONAL HOSPITAL SHA – KM1 i Autostradës TR-DR

International Hospital (IH), është në kërkim të kandidatëve të kualifikuar për pozicionet e përshkruara si më poshtë. Kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret e mëposhtme do të bëhen pjesë e një përvojë sfiduese dhe të zhvillimit të karrierës profesionale.

Pozicioni: Infermier/e

Infermierët promovojnë dhe i japin përkujdesjen shëndetsore pacientit duke plotësuar proçesin infermieror; bashkëpunojnë me stafin Mjekësor dhe pjesëtarët e një ekipi shumëdisiplinor; sigurojnë mbështetje fizike dhe psikologjike për pacientët, miqtë dhe familjarët dhe mbikëqyrin pjesëtarët e ekipeve të caktuar.

PROFILI I KANDIDATIT:

I diplomuar në një nga Universitetet e Akredituar, Universiteti i Infermierisë; preferohet edhe Master.

Liçense Aktuale e Urdhrit të Infermierit.

Ekseperiencë në çdo facilitet klinik do të merret në konsideratë.

Të kuptojë Anglisht/ose Greqisht përbën një avantazh.

AFTËSITË & KUALIFIKIMET:

Aplikanti duhet të tregojë:

 • Mirëkuptim, njohuri, aftësi raportuese dhe përgjegjësi në kujdesin tërësor të pacientit.
 • Mjedis i sigurt përmes proçedurave të mëposhtme të kontrollit të infeksionit dhe parandalimit.
 • Përkushtim ndaj shërbimit të pacientit.
 • Komunikim efektivë dhe aftësi organizative dhe ndërpersonale.
 • Aftësi për të punuar efektivisht në një ambjent shumëdisiplinor.
 • Angazhimi personal për zhvillimin personal dhe profesional.
 • Angazhim në përmbushjen e Misionit të HHT, aftësi dhe dëshirë në respektimin e këtyre parimeve.

RAPORTON: Drejtoresha e Infermierisë

MËNYRA E PUNËSIMIT: Full Time, 40 orë/javë.

VENDNDODHJA: Hygeia Hospital Tirana, Km 1 i rrugës dytësore të Autostradës Tiranë-Durrës. Transporti është i mbuluar nga Hygeia Hospital Tirana.